Regulations

Ministerial Announcement and Regulations

Information for IQA Academic Year 2018 

YelloBook_4D

1. กฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” (23 ก.พ. 2561) read more…
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ “มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561” (17 ส.ค. 2561) read more
3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา “แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561” (12 พ.ย. 2561) read more…
4. Presentation มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (โดย สกอ.วันที่ 14 กันยายน 2561) read more
5. Presentation โดย สกอ:-
_  – มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 read more… 
__– การประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา read more… 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ read more… 
    6.1 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ read more… 
    6.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ read more 
    6.3 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ read more… 


Information for IQA Academic Year 2015 

Comments are closed