Ministerial Announcement and Regulations

Information for IQA Academic Year 2018 

YelloBook_4D

1. กฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” (23 ก.พ. 2561) read more…
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ “มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561” (17 ส.ค. 2561) read more
3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา “แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561” (12 พ.ย. 2561) read more…
4. Presentation มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (โดย สกอ.วันที่ 14 กันยายน 2561) read more
5. Presentation โดย สกอ:-
– มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 read more… 
__– การประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา read more… 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ read more… 
    6.1 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ read more… 
    6.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ read more 
    6.3 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ read more… 


MeetinSeminar

เครดิตข้อมูลอ้างอิง: รายงายสรุป ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมตรฐานการอุดมศึกษาใหม่”


  • * * * CHE QA Online & CHE Curriculum Online: ปัญหาที่พบจากข้อมูล CHE QA Online (Thai version) read more…
    Source: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จากการประชุม “การเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online) และระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อการกำกับติดตามและรับรองมาตรฐานการศึกษา” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561


PSF_Book

 

ที่มา: (สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
OHEC Quick Link 

 

 

Comments are closed