OHEC News

ที่มา: (สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
OHEC Quick Link 

 

 

Comments are closed