Information for IQA Academic Year 2018

1. กฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” (23 ก.พ. 2561)
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ “มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561” (17 ส.ค. 2561)
3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา “แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561” (12 พ.ย. 2561)
4. Presentation มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (โดย สกอ.วันที่ 14 กันยายน 2561)
5. Presentation โดย สกอ.
     – มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
     – การประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    6.1 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    6.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    6.3 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

Comments are closed