เอกสารประกอบ ระดับหลักสูตร

newarrow กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  [Login] Read more…

ประจำปีการศึกษา 2561  (1 – 30 สิงหาคม 2562) 

ขั้นตอน/ กระบวนการ รายละเอียด เวลาดำเนินการ เอกสารประกอบ
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1.1 เรียนเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร: ดู Memo: OPPQA 033/2019 (ประธานกรรมการจากภายนอกขอให้พิจารณาจากสถาบันที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล)  

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
14 มิ.ย. 62

 

Memo: OPPQA 033/2019
1.2 หลักสูตร (คณะ) นัดหมายกำหนดการการประเมินคุณภาพฯ และแจ้ง OPPQA รับทราบทาง e-mail: cfe@au.edu พร้อมทั้งส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (เอกสาร P1) ให้ OPPQA เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้อธิการบดีลงนาม และแจ้งให้หลักสูตรรับทราบ เอกสาร P1
1.3 หลักสูตร (คณะ) ส่งจดหมายเรียนเชิญกรรมการ โดยแนบคำสั่งแต่งตั้ง กำหนดการการประเมิน และเอกสารรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) (เอกสาร P2)
ล่วงหน้าก่อนการประเมินอย่างน้อย
15-30 วัน
เอกสาร P2

 

2 การประเมินและการรายงานผล

 

2.1 ก่อนการประเมินฯ นำรายงานการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) (Program Report 2018) เข้าระบบ CHE 3D QA Online: www.cheqa.mua.go.th เพื่อให้คณะกรรมการฯ ทำการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรผ่านระบบ
ให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ 31 ก.ค 62
Facilitators from OPPQA:
สุวรรณภูมิ:
วันที่ 24-26 ก.ค. 62
หัวหมาก:
วันที่ 30-31 ก.ค. 62
2.2 ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (เอกสาร P3) ให้ OPPQA จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบไฟล์ส่ง e-mail : cfe@au.edu และนำรายงานผลเข้าระบบ CHE 3D QA Online: www.cheqa.mua.go.th ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการประเมิน
ให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ 31 ส.ค 62
เอกสาร P3

 

หมายเหตุ :  1. OPPQA คือ Office of the Vice President for Policy, Planning and Quality Assurance
หมายเหตุ :  2. เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ oppqa.au.edu

 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ดำเนินการดังนี้

 1. นัดหมายวัน เวลา และประสานงานการประเมินระดับหลักสูตร
 2. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ได้แก่ ห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวก ผู้เข้าร่วมการประเมิน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก การจัดเลี้ยงรับรอง การเดินทางของกรรมการภายนอก ฯลฯ

2.1 ค่าตอบแทนประธาน/กรรมการภายนอกสถาบัน

ติดต่อสำนักงานบริหารการเงินเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนประธาน/กรรมการภายนอกระดับหลักสูตร ได้กำหนดไว้ในแผนงานของ OPPQA (แผนงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติแผนงาน ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง OPPQA จะแจ้งเลขที่แผนงานให้ทราบหลังจากได้ข้อมูลจากสำนักบริหารการเงิน) ค่าตอบแทนประธาน/กรรมการภายนอก ระดับหลักสูตร ท่านละ 3,500 บาท/ หลักสูตร

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประธาน/กรรมการภายนอก (เอกสาร P4)

 • แบบฟอร์มเบิกงบประมาณ (Budget Requisition) (เอกสาร P4.1)
 • แบบฟอร์มเบิกเงินยืมทดรองจ่าย (Advanced Payment) (เอกสาร P4.2)
 • แบบฟอร์มเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย (Advanced Payment Clearance) (เอกสาร P4.3)
 • แบบฟอร์มรับเงินค่าตอบแทน (Receipt Form) (เอกสาร P4.4)
 • สำเนาบัตรประชาชนประธาน/กรรมการภายนอก
 • ประวัติประธาน/กรรมการภายนอก
 • การจัดเลี้ยงรับรอง ระหว่างการประเมินคุณภาพฯ ได้แก่ อาหารว่าง 2 ช่วงเวลา (เช้า-บ่าย) และอาหารกลางวัน (ดำเนินการโดย ฝ่ายจัดเลี้ยงสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

ส่งแบบฟอร์มคำขอให้ดำเนินการ (Requisition Form for Coffee Break) (เอกสาร P5) ให้ฝ่ายจัดเลี้ยง สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ดำเนินการผ่านฝ่ายจัดเลี้ยงสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)  พร้อมระบุวันเวลา สถานที่การประเมิน จำนวนผู้เข้าร่วมประเมิน ระดับหลักสูตรไม่เกิน 15 ท่าน/ หลักสูตร (รวมกรรมการประเมิน)

 • การเดินทางของประธาน/กรรมการภายนอก กรณีต้องให้บริการรับ-ส่ง
 • จองใช้รถจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย แผนกยานพาหนะและขนส่ง สำนักรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสิทธิประโยชน์

Comments are closed